HERKES İÇİN KOÇLUK HİZMETİNİ ULAŞILIR KILMAK İÇİN, İLK 3 AY İNDİRİMLİ SEANSLAR

 Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ   

İşbu Sözleşme,

YAŞAR KEMAL MAH. 6005 SK.

TOKİ UZUNDERE KONUTLARI

SARAY NO: 1 İÇ KAPI NO: 6

KARABAĞLAR/ İZMİR

adresinde mukim Stay On Way Platformu ve Platform hak sahibi Emel Şentürk stayonway.com internet sitesi STAY ON WAY platformunda ve/veya mobil uygulamasında hizmet alan MÜŞTERİ arasında, Müşteri’nin stayonway.com internet sitesine üye olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatı ile Platform’un sağladığı Ürün ve/veya Hizmetleri satın almak maksadıyla işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamasıyla kabul beyanının Stay On Way Platform’una ulaşmasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır. 

1.TANIMLAR :

Sözleşme  : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ifade etmektedir.

Stay On Way (Platform) : Koçluk Hizmetlerini, mesleki standartlar ve etik ilkeler doğrultusunda, online olarak sunulmasına aracılık etmek amacıyla oluşturulmuş ve ürün ve hizmetlerin satışının yapıldığı tüm hakları  Sözleşme’nin “Platform” tarafına ait olan online platformdur.

Koç : Koçluk faaliyetlerini, kendi uzmanlık alanında, işbu sözleşmenin konusu Stay On Way platformunda online veya onun mobil uygulaması aracılığıyla hizmet veren kişidir.

Müşteri : Platform’a üye olmak suretiyle, oluşturduğu hesap işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde online Platform üzerinden Koçluk hizmetini ve/veya Ürünleri satın  alan gerçek ve/veya tüzel kişidir.

Ziyaretçi : Platform’a erişen her Müşteri ve Koç tanımlarının bütünüdür.

İnternet Sitesi : Tüm hakları Stay On Way’e ait olan stayonway.com alan adında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan, Ürün ve Hizmetlerin satışa sunulabileceği platform Hizmetleri’nin sunulduğu internet sitesidir. 

Mobil Uygulama : Tüm hakları Stay On Way Platformuna ait olan, cep telefonu, tablet ve benzeri taşınabilir cihazlarda çalışan yazılımdır. 

Arayüz : İçerikler’in Ziyaretçiler tarafından görüntülenebilmesi ve veritabanında sorgulanabilmesi amacıyla Ziyaretçiler tarafından kullanılan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Stay On Way’e ait olan her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarıdır.

Veritabanı : İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Stay on Way online  Platform’una ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veriler bütünü ve bu verilerin okunabilmelerini sağlayan sistemdir.

Ürün : Platform üzerinden, Müşteri tarafından Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak satışa sunulan ürün ve/veya hizmetleri ifade eder.

Ödeme Hizmet Sağlayıcı : Şirket’in sözleşmesel ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13.maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU ;

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, stayonway.com alan kodunda yer alan internet sitesi ve/veya mobil uygulama aracılığıyla sunulan Koçluk ve diğer hizmetler ile Ürünleri elektronik ortamda talep ve satın aldığı, işbu Sözleşme’de Platform’un tek taraflı takdir hakkı ile belirlenen, İnternet Sitesi’nde ve Uygulaması’nda yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen Ürün ve/veya Hizmet’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

3.GENEL HÜKÜMLER :

3.1. İşbu Sözleşme, Müşteri’nin stayonway.com  alan adlı internet sitesi (Bundan sonra kısaca “Platform” olarak anılacaktır.) ve/veya uygulaması (Bundan sonra kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır.) üzerinden Platform’un tek taraflı olarak takdir hakkı ile nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen Ürünler’in belirlenen, elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı Ürün ve Hizmetlerin satış ve teslim ile usul ve esaslarını belirler. 

3.2.Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin Platform’daki diğer belge ve açıklamalardan oluşan ve bununla sınırlı olmayan ekleri ile birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan “Üyelik Sözleşmesi” geçerlidir.

3.3.Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında yaptığı satın alma işlemi bakımından ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, işbu Sözleşme’nin İnternet Sitesi’nde akdedilmesinden önce aşağıdaki hususlarda bilgilendiğini kabul eder; 

Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, Satıcı’nın unvanı ve MERSİS numarası, Müşteri’nin Satıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, Satıcı’nın açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri, Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı Ürünler’e ilişkin şikâyetlerini iletmesi için Satıcı’nın gerekli iletişim bilgileri, Ürün’ün tüm vergiler dâhil toplam fiyatı, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi, Sözleşme’nin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet, Ödeme, teslimat ve ifaya ilişkin diğer bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri, Cayma hakkı ve kullanım usulü, Satıcı’nın talebi üzerine, Müşteri tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar, uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilecekleri hususu.

3.4.Listelenen ve İnternet Sitesi ile Uygulamada ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Platform’un, tek taraflı olarak, ilan edilen fiyatları her zaman önceden bilgi vermeksizin değiştirme, artırma, azaltma, kampanya, promosyon vb yapma hakkı bulunmaktadır.

3.5.Platform yetkilileri, verilen Hizmet’in ve satışa sunduğu Ürünlerin üst düzey kalitede olması için gerekli özeni gösterecektir. Platform, sitesi dahilinde hizmet veren Koç’ların özenle seçilmesine ve yetkinliklerine dair belgeleri kontrol edilmesine azami özen göstermektedirler. Bununla birlikte, Platform yetkilisi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haiz olmakla, verilen Koçluk Hizmeti boyunca, elektronik ortamı kullanan Koç tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Ayrıca, Müşteri, Koç ile Hizmet sağlayıcı Platform arasında 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin bulunmadığını, Koçluk Hizmetinde, Gizlilik Politikası uyarınca, Platform hiçbir suretle Koç’un verdiği Hizmet’i denetleyemeyeceğinden ve/veya denetlemesi beklenemeyeceğinden, seanslar sırasındaki Hizmet’in kalitesine güvence veremeyeceğini ve/veya Müşteri ile Koç arasında olabilecek uyuşmazlıklarda taraf olamayacağını, dolayısıyla herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.  Şu kadar ki, Platform, Müşteri’den gelen Koç’la ilgili şikayetleri çözüme ulaştırmak için adil ve iyiniyetle davranacak olmakla birlikte sorunu çözmek, müeyyide uygulamak, Müşteri’ye geribildirimde bulunmak gibi zorunlulukları yoktur.

4.KULLANIM KOŞULLARI ;

4.1. Platform’a üye olma başvurusunda bulunan gerçek kişiler, 18 yaşından büyük olduklarını ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını beyan ve taahhüt ederler. Ayrıca Müşteri, işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek İnternet Sitesi’nde sağlanan Hizmetleri kullanmaya, uygulamaya giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet ve Ürün seçiminde, alımında ve kullanımında her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2. Müşteri, Platform’da bulunan Hizmet’lerden faydalanmak maksadı ile kendilerine ait bir profil sayfası oluşturmakla yükümlüdür. Bu profil sayfasının oluşturulmasında Müşteri,  kendilerine ait (isim, soy isim, telefon, T.C. kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, vs.) bilgilerle ilgili yerleri dolduracaklardır. Müşteri, üyelik aşamasında verdiği bilgilerinin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. 

4.3. Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Platform yetkililerine aittir. Bu bağlamda, Üyelik başvurusu Platform tarafından değerlendirilebilecek olup, herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymaksızın, bilgilendirme ile üyelik taleplerini geri çevirme hakkı vardır Herhangi bir başvurunun reddedilmesi halinde, üyelik başvurusunda bulunan kişinin yazılı talebi üzerine vermiş olduğu kişisel veriler 15 (on beş) gün içerisinde imha edilecek olup imhanın gerçekleştiği günden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde başvurucuya bildirilecektir. Platform kullanılmayan üyelikleri de geçersiz kılma hakkını haizdir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra, Platform, üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca sınırlı olmamakla birlikte, hüküm ve koşullara aykırılık, mevzuat dahilinde ihlal durumlarında hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi ve Ürün satışı yapmayı kesmek hakkını haizdir. 

4.4. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Müşteri, üyelik bilgileri dahil olmak üzere beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur ve bu bilgilerin kendisi tarafından ya da aracılığıyla üçüncü taraflarca kullanılmasına izin veremez. 

5.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ;

5.1.Taraflar, işbu Sözleşmenin hüküm ve istisnaları dahilinde her zaman hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.

5.2. Müşteri, Platform’a her girişinde yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun davranacağını, yaptığı her işlem, eylem ve söylemden hukuki ve cezai sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, aldığı hizmet sırasında, kanunlara aykırı eylem ve davranışlarda bulunduklarını veya bulunacaklarını ifade etmeleri ve/veya kanaat uyandırmaları halinde, görüşmeyi yapan Koç’un veya Platform ve Platform yetkililerinin durumu yetkili idari ve adli mercilere bildirebileceklerini kabul eder ve bu husus sebebiyle gizliliğin ihlal edildiğini ileri süremez. Müşteri, sözkonusu kanunlara aykırı eylem ve davranışından dolayı yapılan şikayet ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması halinde, Platform ve/veya yetkililerini hiçbir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Sistemden sağlanan veya sağlanmamasına rağmen bilişim sistemlerine Müşteri tarafından herhangi bir şekilde girilerek elde edilen herhangi bir bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla diğer hukuki ve cezai sonuç doğuran işlemlerinde Platform ve/veya yetkilisinin Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır.

5.3. Daha açıklayıcı olması bakımından Müşteri, Hizmet’i almadan önce, alırken ve aldıktan sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi ve ekleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerinden kendisinin sorumlu olacağını, Hizmet sağlayıcısını hiçbir şekil ve surette sorumlu tutmayacağını ve Platform’un üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Müşteri, ihtiyaçları doğrultusunda, diledikleri uzmanı ve satışa sunulmuş Ürünleri seçme hakkına sahiptir.  Platform tarafından belirtilen ödemeyi gerçekleştirmek suretiyle Hizmet’i/Ürünü satın almış olur. 

5.5.Platform, işbu Sözleşme konusu kendi tarafından sağlanan Ürün ve/veya Hizmetler’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6. Müşteri, Ürün ve Hizmeti satın alırken ve kullanırken yapacağı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran Koç’un olduğunu, Platform’un 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu bilir, kabul ve beyan eder.

5.7. Aracılık edilen ve Koç tarafından verilen Ürün ve/veya Hizmet’in satın alımında azami kalitenin sağlanmasına önem verilir ancak Müşteri’ye Ürün’ün kendi garanti belgesi haricinde Platform olarak ayrıca garanti vermez.

5.8. Sözleşme konusu her bir Ürün online olarak kullanılacak niteliktedir. Bu nedenle, Hizmeti aldıktan sonra 7 gün içinde herhalukarda 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, Müşteri, satın aldığı Hizmet’i, randevu saatinden en geç 12 saat öncesinde Platform’a yazılı olarak bildirmek suretiyle Hizmet’in iptalini sağlayabilir. Platform, her türlü hakkı saklı kalmakla birlikte, Müşteri’nin haklı bir neden sunmaksızın veya iptal sebebine dair Platform tarafından istendiği halde belgelendirmeksizin randevusunu 3 kez iptal etmesi halinde, Müşteri’nin üyeliğini sonlandırılabilir. Bu durumda hizmet için ödenmiş ücret varsa iade edilmez. Müşteri, bildirimsiz olarak randevu saatine geç kalmasından münhasıran sorumludur. Haber verdiği gecikmelerde randevu kararlaştırılan saatte başlamış sayılır, Müşteri’nin görüşmeye katıldığı anda görüşmenin süresinin uzatılmasını talep hakkı yoktur, görüşmeye katıldığı andan itibaren gerçekleştirilen Hizmet, tam olarak verilmiş kabul edilir

5.9. Müşteri, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Platform’un sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.10.Satışa sunulan Ürün, elektronik ortamda sağlanan hizmet olmakla Müşteri, satın aldığı Ürünün kullanıma açılmasıyla birlikte Üründe tespit ettiği açık ve/veya gizli ayıpları Platform’a derhal bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nu gereğince, teslim edilen Ürün ayıplı hali ile kabul edilmiş sayılacaktır. Ürünün online hizmet olması dolayasıyla Koçluk görüşmenin yapılması işbu sözleşmenin 5.8 maddesi geçerli olmak kaydıyla, Platform, kendisine ulaşan ayıp ihbarını 3 işgünü içinde inceleyerek Müşteri’nin beyanlarında haklı olması halinde ücret iadesi talep edilebilir. Aksi halde Ürün/Hizmet kullanılmış sayılacaktır.

 5.11.Müşteri, Ürün ve/veya Hizmetler’i kopyalayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz, kaydedemez. Aksi halin tesbiti, Platform ve yetkilisi tarafından sözleşmenin feshi ve tazminat talep hakkı sonucunu doğuracaktır.

5.12.Platform’da yer alan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren, içermeyen tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanması, başka sayfalarda yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır.

5.13. Müşteri, Koç’un e-posta adresleri ya da herhangi bir iletişim aracı ile, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj göndermesi, bu amaçla başka bir internet sitesine yönlendirmesi ve Platform’da var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde yetki dışında kullanması, Koç ile birebir Hizmet alınmasının amaçlanması gibi durumlarda Platform’un ve/veya yetkilisinin hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

5.14.Müşteri, Koç tarafından sunulan Hizmet sırasında Koç’un yetkinliklerini kullanarak azami özenle görüşme gerçekleştireceğini, karşılıklı saygı çerçevesinde yürütmekle yükümlü olduklarını ve bu kapsamda her ne şekilde olursa olsun hakaret içeren, aşağılayan, karalayan, rencide eden her türlü söylemden kaçınılacağını bilir ve kabul eder.

5.15.Platform işbu Üyelik Sözleşmesi’nin içeriğinde, hizmeti sunma, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zorunluluk veya mevzuata uyum amacıyla, Müşteri aleyhine olmamak koşuluyla tek taraflı olarak her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, güncel kullanım şartları aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile internet sitesinde yayınlanacak, Müşteri’ye bildirilecek ve onayına sunulacaktır. 

5.16.Platform yetkilisi, Platform’da sunulan hizmetlere dair, belirli bir amaca uygunluk, memnuniyet, fayda, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Platform yetkilisinin faaliyetine son vermesi veya mevzuatlar kapsamında faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması veya Platform yetkililerinin gerekli görmesi hallerinde hizmetler askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir. Bu durumda dahi Platform’un ve/veya yetkilisinin Müşteri’ye karşı herhangi bir tazminat sorumluluğu yoktur.

5.17. Müşteri, Platform’da herhangi bir içerik yüklediği veya paylaştığı durumda, söz konusu içeriklerin Platform’da veya çeşitli mecralarda, çeşitli amaçlarla ve çeşitli şekillerde yayınlanmasına ilişkin hakları ve söz konusu içerikleri ayrıca bir ücret ödemesi gerekmeksizin herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, yasal mevzuat sınırları içerisinde ve sözleşme süresi içerisinde, devredilebilir bir hak olarak vermiş olur. 

5.18. Platform, kendisine yapılan şikayet ve bildirimleri değerlendirmekte serbesttir. Bununla birlikte herhangi bir talebe veya soruya yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.19.Platform, Veritabanı’nda bulunan Müşteri bilgilerini, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Müşteri’lerin/Üyelerin genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda Ziyaretçiler’e daha zengin içerik sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına her zaman sahiptir.

6.CAYMA HAKKI

6.1.Müşteri, yasal düzenleme gereği Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

6.2.Ancak aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, yasal düzenleme gereği cayma hakkı bulunmayan Ürünler şu şekildedir; Müşteri’nin, özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler), çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek gıda maddesi benzeri ürünler, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar, üyelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek veya içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmetleri ve genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve/veya hizmetler kapsam dışıdır.

6.3.Cayma hakkının kullanılabilmesi için Müşteri’nin bu yöndeki açık bir bildirimi 14 günlük süre içinde ve cayma hakkı olmayan hizmetler kapsamında yer aldığından işbu sözleşmenin 5.8 maddesindeki koşullar geçerli olmak üzere stayonway.com adresine yöneltmiş olması gerekmektedir. 

6.4.Cayma hakkının kullanılabilir olduğu ve 6.2. madde kapsamına girmediği durumda ve yükümlülüklerin Müşteri tarafından yerine getirilmesi kaydı ile 14 gün içinde Ürün bedeli Müşteri’ye Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. 

7.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ;

7.1. Platform ile üyelik işlemleri ve Ürün satın alma sırasında paylaşılan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Müşteri, işbu sözleşme ve üye olmakla eşzamanlı olarak, üyelik bilgileri ile kendisinin diğer kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder. Bu hususta, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası Aydınlatma Metnini okuduğunu ve açık rıza beyanı ile kişisel verilerle ilgili muvafakat vermiş olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

7.2.Müşteri, işbu Sözleşme eki Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma metninden yer alan hususları anladığını ve kişisel verilerinin işlenmesine muvakafat verdiğini kabul ve beyan eder. Şu kadar ki, bu muvakafat Koç ile yapılan görüşmelerde verdiği kişisel verileri de kapsamaktadır, bununla birlikte Koç’un KVKK hükümlerine aykırı davranışlarından Platform’u mesul tutamaz.

7.3.Platform, bünyesinde bulunan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına gereken tüm tedbirleri almaktadır. Ancak, online bir platform olması sebebiyle, siber saldırı, hırsızlık vb. haller ile kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden Platform’un ve/veya yetkilisinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.4.Platform, yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Müşteri’ye ait, Hizmetler dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya Platform’un ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin Gizlilik Politikalarına ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple Platform ve/veya yetkilisinden tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

8.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ ;

8.1.İşbu Sözleşme, Müşteri’nin, STAY ON WAY Platformu’na üye olmak ve sözleşme ve eklerini kabul ederek elektronik ortamda onay vermesi ile birlikte yürürlüğe girecektir..

8.2.İşbu Sözleşme, Müşteri’nin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve diğer metinlerin tamamı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ekleri Platform tarafından Sözleşme’de kararlaştırılan esaslar çerçevesinde güncellenebilir. 

8.3. Müşteri’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve işbu Sözleşme uyarınca beyan edilen kural ve şartlara uymaması, bu kapsamdaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesi olması  ya da Platform’un veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarını ihlal etmesi hallerinde Platform yetkilisinin, sözleşme konusu  Hizmetlerden faydalanmasını geçici veya sürekli olarak durdurma, yaptırım uygulama, Sözleşme’yi feshetme hakkı vardır. Bu durumlarda, Müşteri, Platform’dan herhangi talebinin olmayacağını kabul ve beyan eder.

8.4.Platform’un işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Sözleşmesi’ye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

9.SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞIN MÜEYYİDESİ ;

Müşterinin, Stay On Way Platformuna üye olmak suretiyle elektronik ortamda kabul ettiği işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine, Platform kurallarına ve/veya mevzuat hükümlerine herhangi bir aykırılık halinde veya online görüşmelerin içeriğinin açıklanması, kötüniyetle kullanımı, karalanması, rekabet kuralarının ihlali gibi ve ayrıca gizlilik kurallarına aykırı her tür eylem ve söylemlerde Stay On Way Platformu, üyeliği sona erdirmek, işbu sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak feshetmek ve zararının tazminini talep hakkına sahip olacaktır. 

10.MÜCBİR SEBEPLER :

Savaş, kısmi veya genel ihtilal, terör eylemi, salgın hastalık, doğal afet (deprem, yangın, sel baskını vb) gibi mücbir sebeplerle sözleşmenin ifasının imkansız hale gelmesi durumunda sözleşme, ödemeler askıya alınır. Sözkonusu mücbir sebeplerin üç ay boyunca devam etmesi halinde taraflar sözleşmenin sona ermesini talep edebilirler. Bu durumda, tarafların sorumluluğu sözkonusu olmayacaktır.

11.İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ ;

İşbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda İZMİR mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 11 ana madde ve alt maddelerinden ibaret olup elektronik ortamda “Anladım ve Kabul Ediyorum” onayı ile yürürlüğe girer ve Platform’da bulunan diğer belge ve açıklamalarla birlikte ayrılmaz bir bütündür. 

Sözleşme ve ekleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir

BİZ KİMİZ?

© Copyright 2023. Stayonway. Tüm hakları saklıdır.