HERKES İÇİN KOÇLUK HİZMETİNİ ULAŞILIR KILMAK İÇİN, İLK 3 AY İNDİRİMLİ SEANSLAR

KVKK


KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU AYDINLATMA METNİ   

Stay On Way (Platform) olarak, online görüşme, seminer ve burada belirtilmese dahi her tür hizmetlerimize katılım esnasında ve/veya kayıt aşamasında tarafınızdan bildirilen veya firmamızca elde edilen çeşitli kişisel verilerinizin alınması, işlenmesi, saklanması ve bazı durumlarda üçüncü kişilere aktarılması gerekmektedir. 

Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Kanunu (KVKK)’na uygun olarak kişisel verilerinizin toplanma usul ve yolları, işlenme amaçları, saklanması, hangi durumlarda aktarılacağı, tüm bu işlemlerin hukuki dayanakları ve haklarınız hususlarında bilgilendirmek amacıyla işbu bilgilendirme yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SEBEPLERİ  

Kanun dahilinde, kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Buna göre, Stay On Way de bulunan kişisel verileriniz ; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üyeleri tanımak ve iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, müşterilere özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, ürün ve hizmetlerin kullanımına ve/veya ödeme koşullarına ilişkin olarak yapılacak değişiklerin bildirilmesi, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ilgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüğü yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek amaçlarıyla, oluşturduğu başvuru/kayıt formu içerisinde yer alan ya da telefon/eposta/sosyal medya üzerinden ilettiği adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, katıldığı eğitim, seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. Tüm bu kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Stay On Way işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz her durumda ;

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

-Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,

-İşlenecekleri amaçlara uygun, sınırlı ve ölçülü olarak,

-İlgili yasal mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YOLLARLA TOPLUYORUZ ?

Kişisel verileriniz programlarımıza kayıt ve/veya web sitemize üyelik sırasında doldurduğunuz üye kayıt formları, internet üzerinden veya fiziken doldurulan kayıt/başvuru formları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu kapsamda üye kayıt sürecinde kişilerden çeşitli kişisel veri niteliğine haiz bilgileri talep edebilir.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla, Stay On Way platformumuz adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ DURUMLARDA KİMLERE AKTARILABİLİR ?

Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için ve buradaki vasıtalarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile sözleşmeli ürün ve veya hizmet alınan tedarikçiler, iş ortakları ve danışmanlarıyla ile paylaşılmaktadır. Platform’un faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri aldığı işbirliği yaptığı danışman kuruluş taraflarla yürüttükleri faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak veri paylaşımı yapılabilmektedir. Stay On Way, amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması, yahut bir suç soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesi istisna olmak kaydıyla, yapılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından daha önce bildirilen ve Stay On Way’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Stay On Way’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Stay On Way’in  [email protected] adresine başvurabilir veya Kanun’da belirtilen yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Stay On Way tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Stay On Way, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. (10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Stay On Way tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Stay On Way tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

BİZ KİMİZ?

© Copyright 2023. Stayonway. Tüm hakları saklıdır.